หลักสูตรพิเศษ สำหรับมืออาชีพ เดือน กันยายน 2563

วันที่ 29 – 30 กันยายน 2563

อาคารมโนรม ชั้น 10
หลักสูตรพิเศษ สำหรับมืออาชีพ เดือน 29-30 กันยายน 2563 1
ความรู้เบื้องต้นการประกัน 
ความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน


เอกสารประชาสัมพันธ์

วิทยากร อาจารย์ วิวัฒน์ชัย อมรกุล

ค่าลงทะเบียนยังไม่รวมVAT

บริษัทผู้ถือหุ้น 6,000 บาท
บุคคลธรรมดา 6,500 บาท

 ใบสมัครหลักสูตรพิเศษ