หลักสูตรพิเศษ สำหรับมืออาชีพ เดือน เมษายน 2562

วันที่ 24-25 เมษายน 2562

โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11
หลักสูตรพิเศษ สำหรับมืออาชีพ เดือน เมษายน 2562 1
การประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน (IAR)​


เอกสารประชาสัมพันธ์

วิทยากร อาจารย์ อภิณัฐ คีตะพันธ์สังวรณ

ค่าลงทะเบียนยังไม่รวมVAT

บริษัทผู้ถือหุ้น 6,000 บาท
บุคคลธรรมดา 6,500 บาท

 ใบสมัครหลักสูตรพิเศษ

วันที่ 29-30 เมษายน 2562

 –
หลักสูตรพิเศษ สำหรับมืออาชีพ เดือน เมษายน 2562 2
การประกันภัยการขนส่ง และการเดินเรือทางทะเล
(Marine Insurance)


เอกสารประชาสัมพันธ์

วิทยากร คณาจารย์สถาบันฯ

ค่าลงทะเบียนยังไม่รวมVAT

บริษัทผู้ถือหุ้น – บาท
บุคคลธรรมดา – บาท

 ใบสมัครหลักสูตรพิเศษ

วันที่ 30 เมษายน 2562

ห้องภูพระบาทสถาบันประกันภัยไทย
หลักสูตรพิเศษ สำหรับมืออาชีพ เดือน เมษายน 2562 3
อบรมติวสอบนายหน้าประกันวินาศภัย
(Examine Non-Life Insurance Broker)


เอกสารประชาสัมพันธ์

วิทยากร คณาจารย์สถาบันฯ 

ค่าลงทะเบียนยังไม่รวมVAT

บริษัทผู้ถือหุ้น 2,000 บาท
บุคคลธรรมดา 2,000 บาท

 ใบสมัครหลักสูตรติวสอบนายหน้าประกันวินาศภัย