หลักสูตรพิเศษ สำหรับมืออาชีพ เดือนมีนาคม 2562

วันที่ 15-16 กรกฏาคม 2563

อบรมที่ โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11
หลักสูตรพิเศษ สำหรับมืออาชีพ เดือน กรกฏาคม 2563 1
การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance)


เอกสารประชาสัมพันธ์

วิทยากร อาจารย์เสงี่ยม แดงประเสริฐ

ค่าลงทะเบียนยังไม่รวมVAT

บริษัทผู้ถือหุ้น 6,000 บาท
บุคคลธรรมดา 6,500 บาท

 ใบสมัครหลักสูตรพิเศษ