หลักสูตรพิเศษ สำหรับมืออาชีพ เดือนมีนาคม 2562

วันที่ 13-14 มีนาคม 2562

อบรมที่ โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11
หลักสูตรพิเศษ สำหรับมืออาชีพ เดือน มีนาคม 2562 1
เทคนิคการใช้เงื่อนไขพิเศษสำหรับการประกันภัยทรัพย์สิน (Special Clauses of IAR)


เอกสารประชาสัมพันธ์

วิทยากร อาจารย์วิวัฒน์ชัย อมรกุล

ค่าลงทะเบียนยังไม่รวมVAT

บริษัทผู้ถือหุ้น 6,000 บาท
บุคคลธรรมดา 6,500 บาท

 ใบสมัครหลักสูตรพิเศษ

วันที่ 26 มีนาคม 2562

อบรมที่ อาคารมโนรม ชั้น10 ห้องภูพระบาท
หลักสูตรพิเศษ สำหรับมืออาชีพ เดือน มีนาคม 2562 2
อบรมติวสอบนายหน้าประกันวินาศภัย
(Examine Non-Life Insurance Broker)


เอกสารประชาสัมพันธ์

วิทยากร คณาจารย์สถาบันฯ

ค่าลงทะเบียนยังไม่รวมVAT

บริษัทผู้ถือหุ้น 2,000 บาท
บุคคลธรรมดา 2,000 บาท

 ใบสมัครหลักสูตรติวสอบนายหน้าประกันวินาศภัย

วันที่ 26-27 มีนาคม 2562

อบรมที่ โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11
หลักสูตรพิเศษ สำหรับมืออาชีพ เดือน มีนาคม 2562 3
การประกันภัยการขนส่งการเดินเรือทางทะเล และโลจิสติกส์ (Marine Cargo & Logistics Insurance)


เอกสารประชาสัมพันธ์

วิทยากร อาจารย์นพดล มีสุขเสมอ

ค่าลงทะเบียนยังไม่รวมVAT

บริษัทผู้ถือหุ้น 6,000 บาท
บุคคลธรรมดา 6,500 บาท

 ใบสมัครหลักสูตรพิเศษ

วันที่ 27 มีนาคม 2562

อบรมที่ โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11
หลักสูตรพิเศษ สำหรับมืออาชีพ เดือน มีนาคม 2562 4
กฎหมายที่ควรรู้เกี่ยวกับการประกันวินาศภัย พร้อมกฎหมายสำคัญอัพเดทล่าสุด


เอกสารประชาสัมพันธ์

วิทยากร อาจารย์อรัญ ศรีว่องไทย

ค่าลงทะเบียนยังไม่รวมVAT

บริษัทผู้ถือหุ้น 3,800 บาท
บุคคลธรรมดา 4,200 บาท

 ใบสมัครหลักสูตรพิเศษ

วันที่ 30 มีนาคม 2562

อบรมที่ อาคารมโนรม ชั้น10 ห้องภูพระบาท
หลักสูตรพิเศษ สำหรับมืออาชีพ เดือน มีนาคม 2562 5
ติวสอบนายหน้าประกันชีวิต
(Examine Life Insurance Broker)


เอกสารประชาสัมพันธ์

วิทยากร คณาจารย์สถาบันฯ

ค่าลงทะเบียนยังไม่รวมVAT

บริษัทผู้ถือหุ้น 2,000 บาท
บุคคลธรรมดา 2,000 บาท

 ใบสมัครหลักสูตรติวสอบนายหน้าประกันชีวิต