หลักสูตรพิเศษ สำหรับมืออาชีพ เดือนมิถุนายน 2562

วันที่ 11 – 12 มิถุนายน 2562
ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11 

หลักสูตรพิเศษ สำหรับมืออาชีพ เดือน มิถุนายน 2562 1


การพัฒนาทักษะของหัวหน้างาน
ในะุรกิจประกันภัยยุคใหม่

 เอกสารประชาสัมพันธ์

วิทยากร อาจารย์วีระศักดิ์ แจ่มแจ้ง
 

 

ค่าลงทะเบียนยังไม่รวมVAT

วันที่ 18 – 19 มิถุนายน 2562
ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11 

หลักสูตรพิเศษ สำหรับมืออาชีพ เดือน มิถุนายน 2562 2


การประกันเสี่ยงภัยทุกชนิดของผู้รับเหมา
หรือการประกันภัยการปฏิบัติงาน
ตามสัญญา (CAP/EAR)

 เอกสารประชาสัมพันธ์

วิทยากร อาจารย์ทัศน์ชัย บัณฑิกุล
 

 

ค่าลงทะเบียนยังไม่รวมVAT

วันที่ 26 – 27 มิถุนายน 2562
ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11 

หลักสูตรพิเศษ สำหรับมืออาชีพ เดือน มิถุนายน 2562 3


การประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพ

 เอกสารประชาสัมพันธ์

วิทยากร อาจารย์เพชรวิไล เผือกสุวรรณ
 

 

ค่าลงทะเบียนยังไม่รวมVAT