หลักสูตรพิเศษ สำหรับมืออาชีพ เดือนมกราคม 2562

วันที่ 26-27 มกราคม 2562

อบรมที่ อาคารมโนรม ชั้น10 ห้องภูพระบาท
หลักสูตรพิเศษ สำหรับมืออาชีพ เดือน มกราคม 2562 1
เทคนิคการวางแผนประกันภัย
(Wealth Protection)


เอกสารประชาสัมพันธ์

วิทยากร สุทิน เกษมสุข

ค่าลงทะเบียนยังไม่รวมVAT

บริษัทผู้ถือหุ้น 3,000 บาท
บุคคลธรรมดา 3,000 บาท

 ใบสมัครหลักสูตรพิเศษ

วันที่ 28-29 มกราคม 2562

อบรมที่ โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11
หลักสูตรพิเศษ สำหรับมืออาชีพ เดือน มกราคม 2562 2
การสำรวจภัยเพื่อประเมินความเสี่ยงในการรับประกันภัย (Risk Survey)


เอกสารประชาสัมพันธ์

วิทยากร อาจารย์วีรพล ตันปิชาติ

ค่าลงทะเบียนยังไม่รวมVAT

บริษัทผู้ถือหุ้น 6,000 บาท
บุคคลธรรมดา 6,500 บาท

 ใบสมัครหลักสูตรพิเศษ

วันที่ 29 มกราคม 2562

อบรมที่ อาคารมโนรม ชั้น10 ห้องภูพระบาท
หลักสูตรพิเศษ สำหรับมืออาชีพ เดือน มกราคม 2562 3
อบรมติวสอบนายหน้าประกันวินาศภัย
(Examine non-Life Insurance Broker)


เอกสารประชาสัมพันธ์

วิทยากร คณาจารย์สถาบันฯ

ค่าลงทะเบียนยังไม่รวมVAT

บริษัทผู้ถือหุ้น 2,000 บาท
บุคคลธรรมดา 2,000 บาท

 ใบสมัครหลักสูตรติวสอบนายหน้าประกันวินาศภัย

วันที่ 30-31 มกราคม 2562

อบรมที่ โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11
หลักสูตรพิเศษ สำหรับมืออาชีพ เดือน มกราคม 2562 4
เทคนิคการใช้เงื่อนไขพิเศษสำหรับการประกันภัยทรัพย์สิน (Special Clauses of IAR)


เอกสารประชาสัมพันธ์

วิทยากร อาจารย์วิวัฒน์ชัย อมรกุล

ค่าลงทะเบียนยังไม่รวมVAT

บริษัทผู้ถือหุ้น 6,000 บาท
บุคคลธรรมดา 6,500 บาท

 ใบสมัครหลักสูตรพิเศษ

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562

อบรมที่ อาคารมโนรม ชั้น10 ห้องภูพระบาท
หลักสูตรพิเศษ สำหรับมืออาชีพ เดือน มกราคม 2562 5
ติวสอบนายหน้าประกันชีวิต (Examine Life Insurance Broker)
 

เอกสารประชาสัมพันธ์

​วิทยากร คณาจารย์สถาบันฯ

ค่าลงทะเบียนยังไม่รวมVAT

บริษัทผู้ถือหุ้น 2,000 บาท
บุคคลธรรมดา 2,000 บาท

 ใบสมัครหลักสูตรติวสอบนายหน้าประกันชีวิต