หลักสูตรพิเศษ สำหรับมืออาชีพ เดือนกุมภาพันธ์ 2562

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562

อบรมที่ อาคารมโนรม ชั้น10 ห้องภูพระบาท
หลักสูตรพิเศษ สำหรับมืออาชีพ เดือน กุมภาพันธ์ 2562 1
ติวสอบนายหน้าประกันชีวิต
(Examine Life Insurance Broker)เอกสารประชาสัมพันธ์

วิทยากร อาจารย์ สุทิน เกษมสุข

ค่าลงทะเบียนยังไม่รวมVAT

บริษัทผู้ถือหุ้น 2,000 บาท
บุคคลธรรมดา 2,000 บาท

 ใบสมัครหลักสูตรติวสอบนายหน้าประกันชีวิต

วันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2562

อบรมที่ โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11
หลักสูตรพิเศษ สำหรับมืออาชีพ เดือน กุมภาพันธ์ 2562 2
การประกันภัยต่อเบื้องต้น
(Basic of Reinsurance)เอกสารประชาสัมพันธ์

วิทยากร อาจารย์ ดวงดาว วิจักขณ์จารุ

ค่าลงทะเบียนยังไม่รวมVAT

บริษัทผู้ถือหุ้น 6,000 บาท
บุคคลธรรมดา 6,500 บาท

 ใบสมัครหลักสูตรพิเศษ

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562

อบรมที่ โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11
หลักสูตรพิเศษ สำหรับมืออาชีพ เดือน กุมภาพันธ์ 2562 3
การวิเคราะห์สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุรถยนต์ ในเชิงปฏิบัติการ
(Analysis of the causes of car accidents in the workshop : ACA)


เอกสารประชาสัมพันธ์

วิทยากร คณาจารย์สถาบันฯ

ค่าลงทะเบียนยังไม่รวมVAT

บริษัทผู้ถือหุ้น 3,800 บาท
บุคคลธรรมดา 4,200 บาท

 ใบสมัครหลักสูตรพิเศษ

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562

อบรมที่ อาคารมโนรม ชั้น10 ห้องภูพระบาท
หลักสูตรพิเศษ สำหรับมืออาชีพ เดือน กุมภาพันธ์ 2562 4
อบรมติวสอบนายหน้าประกันวินาศภัย
(Examine Non-Life Insurance Broker)


เอกสารประชาสัมพันธ์

วิทยากร คณาจารย์สถาบันฯ

ค่าลงทะเบียนยังไม่รวมVAT

บริษัทผู้ถือหุ้น 2,000 บาท
บุคคลธรรมดา 2,000 บาท

 ใบสมัครหลักสูตรติวสอบนายหน้าประกันวินาศภัย

วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2562

อบรมที่ โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11
หลักสูตรพิเศษ สำหรับมืออาชีพ เดือน กุมภาพันธ์ 2562 5
หลักการประกันวินาศภัยเบื้องต้น
(Principle of Non-Life Insurance)


เอกสารประชาสัมพันธ์

วิทยากร อาจารย์ ทัตเทพ สุจิตจร 

ค่าลงทะเบียนยังไม่รวมVAT

บริษัทผู้ถือหุ้น 6,000 บาท
บุคคลธรรมดา 6,500 บาท

 ใบสมัครหลักสูตรพิเศษ