หลักสูตรพิเศษ สำหรับมืออาชีพ เดือน กรกฏาคม 2562

วันที่ 23 กรกฎาคม 2562

โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11
หลักสูตรพิเศษ สำหรับมืออาชีพ เดือน กรกฏาคม 2562 1
กฎหมายที่ควรรู้เกี่ยวกับการประกันวินาศภัย พร้อมกฎหมายสำคัญอัพเดทล่าสุด


เอกสารประชาสัมพันธ์

 

วิทยากร อาจารย์อรัญ ศรีว่องไทย

ค่าลงทะเบียนยังไม่รวมVAT

บริษัทผู้ถือหุ้น 3,800 บาท
บุคคลธรรมดา 4,200 บาท

 ใบสมัครหลักสูตรพิเศษ

วันที่ 24-25 กรกฎาคม 2562

โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11
หลักสูตรพิเศษ สำหรับมืออาชีพ เดือน กรกฏาคม 2562 2
การประกันเสี่ยงภัยทุกชนิดของผู้รับเหมา
หรือการประกันภัยการปฏิบัติงาน


เอกสารประชาสัมพันธ์

ตามสัญญา (CAP/EAR)

วิทยากร อาจารย์ ทัศน์ชัย บัณฑิกุล

ค่าลงทะเบียนยังไม่รวมVAT

บริษัทผู้ถือหุ้น 6,000 บาท
บุคคลธรรมดา 6,500 บาท

 ใบสมัครหลักสูตรพิเศษ

วันที่ 30-31 กรกฎาคม 2562

โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11
หลักสูตรพิเศษ สำหรับมืออาชีพ เดือน กรกฏาคม 2562 3
การพัฒนาทักษะของหัวหน้างานในธุรกิจประกันภัยยุคใหม่


เอกสารประชาสัมพันธ์

 

วิทยากร อาจารย์วีระศักดิ์ แจ่มแจ้ง

ค่าลงทะเบียนยังไม่รวมVAT

บริษัทผู้ถือหุ้น 6,000 บาท
บุคคลธรรมดา 6,500 บาท

 ใบสมัครหลักสูตรพิเศษ

วันที่ 30 กรกฎาคม 2562

ห้องภูพระบาทสถาบันประกันภัยไทย
หลักสูตรพิเศษ สำหรับมืออาชีพ เดือน กรกฏาคม 2562 4
ติวสอบนายหน้าประกันวินาศภัย


เอกสารประชาสัมพันธ์

วิทยากร คณาจารย์สถาบันฯ

ค่าลงทะเบียนยังไม่รวมVAT

บริษัทผู้ถือหุ้น 2,000 บาท
บุคคลธรรมดา 2,000 บาท

 ใบสมัครหลักสูตรติวสอบนายหน้าประกันวินาศภัย

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

หลักสูตรพิเศษ สำหรับมืออาชีพ เดือน กรกฏาคม 2562 5
หลักสูตร กฏหมายที่จำเป็นต้องรู้และกฏระเบียบที่เกี่ยวกับธุรกิจประกันภัย


เอกสารประชาสัมพันธ์

วิทยากร อาจารย์อรัญ ศรีว่องไทย

ค่าลงทะเบียนยังไม่รวมVAT

บริษัทผู้ถือหุ้น – บาท
บุคคลธรรมดา – บาท

 ใบสมัครหลักสูตรติวสอบนายหน้าประกันวินาศภัย

วันที่ 21 กรกฎาคม 2562

ห้องภูพระบาทสถาบันประกันภัยไทย
หลักสูตรพิเศษ สำหรับมืออาชีพ เดือน กรกฏาคม 2562 6
ติวสอบนายหน้าประกันชีวิต


เอกสารประชาสัมพันธ์

วิทยากร คณาจารย์สถาบันฯ

ค่าลงทะเบียนยังไม่รวมVAT

บริษัทผู้ถือหุ้น 2,000 บาท
บุคคลธรรมดา 2,500 บาท 

ใบสมัครหลักสูตรติวสอบนายหน้าประกันชีวิต