หลักสูตรพิเศษ สำหรับมืออาชีพ เดือนมีนาคม 2562

วันที่ 19-20 สิงหาคม 2563

อบรมที่ โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11
หลักสูตรพิเศษ สำหรับมืออาชีพ เดือน สิงหาคม 2563 1
ความรู้เบื้องต้นการประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน


เอกสารประชาสัมพันธ์

วิทยากร อาจารย์วิวัฒน์ชัย อมรกุล

ค่าลงทะเบียนยังไม่รวมVAT

บริษัทผู้ถือหุ้น 6,000 บาท
บุคคลธรรมดา 6,500 บาท

 ใบสมัครหลักสูตรพิเศษ