หลักสูตรพิเศษ สำหรับมืออาชีพ เดือน กันยายน 2562

วันที่ 23-24 กันยายน 2562

โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11
หลักสูตรพิเศษ สำหรับมืออาชีพ เดือน กันยายน 2562 1
Basic of Reinsurance
หลักสูตรการประกันภัยต่อขั้นพื้นฐาน


เอกสารประชาสัมพันธ์

 วิทยากร อาจารย์ ดวงดาว วิจักขณ์จารุ

ค่าลงทะเบียนยังไม่รวมVAT

บริษัทผู้ถือหุ้น 6,000 บาท
บุคคลธรรมดา 6,500 บาท

 ใบสมัครหลักสูตรพิเศษ

วันที่ 25-26 กันยายน 2562

โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11
หลักสูตรพิเศษ สำหรับมืออาชีพ เดือน กันยายน 2562 2
Health Insurance
การประกันภัยสุขภาพแบบครบวงจร


เอกสารประชาสัมพันธ์

วิทยากร อาจารย์ภัชารวดี สุขุมะ 

ค่าลงทะเบียนยังไม่รวมVAT

บริษัทผู้ถือหุ้น 6,500 บาท
บุคคลธรรมดา 7,000 บาท

 ใบสมัครหลักสูตรพิเศษ