(นายหน้าประกันวินาศภัย) ขอต่อฯ ครั้งที่ 1-3 NB

เนื่องจากรอบการอบรมในหลักสูตรขอต่อใบอนุญาตนายหน้าประกันภัย (NB1 วันที่ 15 มกราคม 2563) มีจำนวนผู้สมัครเข้ารับการอบรมในรอบดังกล่าวครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว
ผู้เข้าอบรมท่านที่สนใจ สามารถสมัครเข้ารับการอบรมได้ในรอบถัดไป ดังนี้
  • หลักสูตรขอต่ออายุใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย NB1 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย (จัดร่วมกับสมาคมนายหน้าประกันภัยไทย)

  • หลักสูตรเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่ 1 ใบอนุญาต 1 ปี (NB 1)
  • หลักสูตรเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่ 2 ใบอนุญาต 1 ปี (NB 2)
    หลักสูตรขอต่อใบอนุญาตประกันวินาศภัยครั้งที่ 2 (NB2) รอบวันที่ 22 ม.ค. 63
    รอบวันที่ 22 ม.ค. 63 ปิดรับสมัครในวันศุกร์ที่ 17 ม.ค. 63 เวลา 16.00 น.
  • หลักสูตรเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่ 3 ใบอนุญาต 5 ปี ครั้งแรก (NB 3)