รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์อบรม / สอบ

  • รายชื่ออบรมต่อใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต ครั้งที่ 1 (LA)1 วันที่ 15 ต.ค.62
  • รายชื่ออบรมขอรับใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด วันที่ 15 ต.ค.62
  • รายชื่ออบรมขอรับใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด 17 ต.ค.62
  • รายชื่ออบรมขอต่อใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต ครั้งที่ 3 บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด 16 ต.ค.62
  • รุ่นที่ 790-791 TLI-สุรินทร์ วันที่ 17-18 ตุลาคม 2562