หลักสูตรที่เปิดอบรม
กิจกรรมวิชาการอื่นๆ
ความรู้ประกันภัย
ปฏิทิน กิจกรรม

ก่อนหน้า
ถัดไป
อา พฤ
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
กฎหมายประกัน และข้อมูลสถิติ

 กฎหมายประกัน

- พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535
- พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535
- พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535
- ข้อบังคับกรมการประกันภัย ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ
- ข้อบังคับกรมการประกันภัยว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ (ฉบับที่ 2)
- พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545

 ข้อมูลสถิติ
- สถิติธุรกิจประกันชีวิต
- สถิติธุรกิจประกันวินาศภัย
- สถิติกรมธรรม์ประกันภัยอิสรภาพ

ข้อมูลบริษัท
- ข้อมูลบริษัทประกันชีวิต
- ข้อมูลบริษัทประกันวินาศภัย
- ข้อมูลบริษัทอื่น ๆ


Line.gif
อ้างอิงจาก กรมการประกันภัย
ปรับปรุงวันที่ 08-พ.ค.-2553

วันที่ : 29-04-2553