หลักสูตรที่เปิดอบรม
กิจกรรมวิชาการอื่นๆ
หลักสูตรพิเศษ สำหรับจัดอบรม In-house


หลักสูตรและวุฒิบัตร ที่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงการเรียนรู้ของคุณ วินัยทางวิชาการและทักษะส่วนบุคคลของคุณ และนำไปสู่คุณภาพของบุคคลที่อยู่ภายใต้การดูแลของคุณ
 •  หลักสูตรพัฒนาภาวะผู้นำ เพิ่มศักยภาพสู่มืออาชีพ
 •  หลักสูตรพัฒนาทักษะหัวหน้างาน เพิ่มศักยภาพสู่มืออาชีพ
 •  หลักสูตรเทคนิคการเป็นโค้ชและพี่เลี้ยง สำหรับหัวหน้างานและผู้จัดการ เพิ่มทักษะสู่มืออาชีพ
 •  หลักสูตรการบริหารเวลา และวางแผนการทำงาน ให้มีประสิทธิภาพ
 •  หลักสูตรเทคนิคการแก้ปัญหา การคิดเชิงวิพากษ์ และการตัดสินใจ
 •  หลักสูตรการจัดทำ Balanced Scorecard/ KPIs, ActionPlan, Strategy Map และการบริหารเชิงกลยุทธ์สู่การเป็น HPO (High Performance Organization)
 •  หลักสูตรเทคนิคการสอนงานแบบ OJT (On the Job Training)
 •  หลักสูตรจิตสำนึกรักองค์กร ทัศนคติเชิงบวกและการพัฒนาตนเอง
 •  หลักสูตรพัฒนาการทำงานเป็นทีม ที่มีประสิทธิภาพสูง
 •  หลักสูตรพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือบริหารพัฒนาคน (HR Tools) สำหรับหัวหน้างานและผู้จัดการทุกหน่วยงาน
 •  หลักสูตรพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือคิดอย่างเป็นระบบ (Systematic thinking) เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
 •  หลักสูตรเทคนิคการออกแบบการปรับปรุงระบบงาน กระบวนการทำงาน และเพิ่มประสิทธิภาพด้วย Continuous Improvement สำหรับมืออาชีพ
 •  หลักสูตรการจัดการความรู้ (Knowledge Management) และแนวทางการจัดการนวัตกรรม เพื่อความเติบโตขององค์กร
 •  หลักสูตรกลยุทธ์การสร้างความผูกพันต่อองค์กร และการสำรวจความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร (Employee Engagement)
 •  หลักสูตรเทคนิคการจัดทำ Competency ภาคปฏิบัติ และแผนฝึกอบรมแบบ Training Roadmap ขององค์กร
 •  หลักสูตรเทคนิคการจัดทำและบริหารผังความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) แผนทดแทนตำแหน่งงานสำคัญ(Succession Planning) เพื่อสร้างความผูกพันของบุคลากร
 •  หลักสูตรการคัดเลือก พัฒนาและบริหารบุคลากรที่มีศักยภาพสูง (Talent Management) ขององค์กร
 •  หลักสูตรเทคนิคการบริหารผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ด้วย KPI และ Competency
 •  หลักสูตรเทคนิคการใช้ Social Media เพื่อ Social Networking สำหรับงานทรัพยากรบุคคล Human Resources เพิ่มศักยภาพสู่มืออาชีพ
 •  หลักสูตรเทคนิคการจัดทำ Job Description ที่เชื่อมโยงกับ KPIs และ Competency
 
 
 โบรชัวร์ บริการให้การปรึกษาและพัฒนาทรัพยากรบุคคลและองค์กร  
 
ประวัติวิทยากร ดร.วชิระ  ชนะบุตร   

ค่าลงทะเบียน 

สามารถดูค่าใช้จ่ายในการอบรมได้จากข่าวประชาสัมพันธ์ในแต่ละหลักสูตรที่เปิดอบรม
 

วิธีการชำระเงิน  

1. เงินสด
2. เช็ค สั่งจ่าย “บริษัท ที.ไอ.ไอ.จำกัด”
3. โอนเงินผ่านทางบัญชีชื่อ “บริษัท ที.ไอ.ไอ.จำกัด” ธนาคารไทยพาณิชย์
    สาขาพระราม 4 (อาคารสิรินรัตน์) ประเภทบัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 096-2-17109-4
    และกรุณาส่งสำเนาใบ Pay-in พร้อมหนังสือรับรองหักภาษีที่จ่าย (กรณีในนามบริษัท)
    มาที่โทรสารหมายเลข 02-671-7437
 
**(หักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ในนาม "บริษัท ที.ไอ.ไอ. จำกัด  3354/32 อาคารมโนรม ชั้น 10
ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3101560718)**


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-249 8584-9
ต่อ 528 (คุณวชิระ)
ต่อ 510 (คุณพรพรรณ)