หลักสูตรที่เปิดอบรม
กิจกรรมวิชาการอื่นๆ
(ตัวแทน/นายหน้าฯ ชีวิต,วินาศภัย) ขอต่อฯ ครั้งที่ 4

หลักสูตรขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนและนายหน้าประกันชีวิตและวินาศภัย  ครั้งที่ 4


 ดาวน์โหลด Q & A  ถาม-ตอบ นายหน้าประกันชีวิตและประกันวินาศภัยครั้งที่ 4
• หลักสูตรเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย ครั้งที่ 4 เป็นต้นไป มีอายุใบอนุญาต 5 ปี

• หลักสูตรเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต ครั้งที่ 4 เป็นต้นไป มีอายุใบอนุญาต 5 ปี

• หลักสูตรเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่ 4 เป็นต้นไป มีอายุใบอนุญาต 5 ปี

• หลักสูตรเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต ครั้งที่ 4 เป็นต้นไป มีอายุใบอนุญาต 5 ปี

การรับสมัคร 
 
1. สมัครด้วยตนเองที่สถาบันประกันภัยไทย (เฉพาะวันและเวลาทำการตั้งแต่วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00 – 17.00 น.)
2. สมัครทางโทรสาร (Fax) 02-671-7427 (พร้อมทั้งโทรยืนยันการสมัคร)
  ติดต่อ
คุณศรีพิกุล สุดสา  โทรศัพท์ 02-249-8584-9, 02-671-7440-1 ต่อ 507
3. สมัครทางอีเมล์

         


เอกสารการสมัคร


1. ใบสมัคร
2. สำเนาบัตรตัวแทนหรือนายหน้าประกันชีวิตและวินาศภัย (ถ่ายหน้า-หลัง)
3. สำเนาบัตรประชาชน
4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
5. ใบโอนเงิน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 ติดต่อคุณศรีพิกุล สุดสา
 
    โทรศัพท์ 02-249-8584-9, 02-671-7440-1 ต่อ 507

หมายเหตุ 

ในกรณีที่มีความประสงค์ที่จะจัดอบรมหลักสูตรข้างต้นภายในองค์กรของท่าน โปรดติดต่อเพื่อขอทราบรายละเอียดได้ที่