หลักสูตรที่เปิดอบรม
กิจกรรมวิชาการอื่นๆ
(ตัวแทน/นายหน้าฯ ชีวิต,วินาศภัย) ขอต่อฯ ครั้งที่ 4 เป็นต้นไป

หลักสูตรเพื่อขอต่ออายุตัวแทน และนายหน้าประกันชีวิต และวินาศภัย ครั้งที่4 เป็นต้นไป

 การสมัครหลักสูตรเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนและนายหน้าประกันชีวิตและวินาศภัย ครั้งที่ 4 มีรายละเอียดดังนี้

1. หลักสูตรที่ระบุไว้ในตาราง สามารถใช้ร่วมกันได้ทั้งตัวแทนประกันชีวิต/นายหน้าประกันชีวิตและตัวแทนประกันวินาศภัย/นายหน้าประกันวินาศภัย หัวข้อการอบรม (LA4 - LB4),(NA4 – NB4) หรือ การต่ออายุ 5 ปี ครั้งที่ 2 และครั้งต่อไป

2. ระเบียบในการเข้ารับการอบรม ตั้งแต่ 8.00 – 18.00 น. (วันละ 9 ชม.) การลงทะเบียน ตั้งแต่ 7.30 – 8.00 น. (ห้ามสายเกิน 30 นาที)

3. ผู้สมัครที่เป็นตัวแทนประกันชีวิต/ตัวแทนประกันวินาศภัย สามารถเลือกเรียนวันที่กำหนดได้แต่จะต้องสะสมชั่วโมงการเข้าอบรมให้ครบ 30 (ชม.) ตามระเบียบของคปภ. (LA4 – NA4) 

4. ผู้สมัครที่เป็นนายหน้าประกันชีวิต/นายหน้าประกันวินาศภัย สามารถเลือกเรียนวันที่กำหนดได้แต่จะต้องสะสมชั่วโมงการเข้าอบรมให้ครบ 50 (ชม.) ตามระเบียบของคปภ. (LB4 – NB4) 

5. ผู้เข้าอบรมจะต้องต่ออายุก่อนบัตรหมด 2 เดือน หรือก่อนบัตรหมดอายุ สามารถต่ออายุได้ทั้ง 2 บัตร ถ้าเป็นการต่ออายุ ครั้งที่ 4 ( 5 ปี ) เป็นต้นไป

หมายเหตุ : ถ้าผู้สมัครถือบัตรทั้ง ตัวแทนประกันชีวิต/ตัวแทนประกันวินาศภัย หรือ นายหน้าประกันชีวิต/นายหน้าประกันวินาศภัย ท่านละ 2  บัตร และเป็นการต่อครั้งที่ 4 เช่นเดียวกันนั้น สามารถสะสมได้ทั้ง 2 บัตร ( หนังสือรับรองมีอายุ นับจากวันที่อบรม (เก็บได้ไม่เกิน 5 ปี) )

ไฟล์ดาวน์โหลด
  1. ดาวน์โหลด ใบสมัคร