หลักสูตรที่เปิดอบรม
กิจกรรมวิชาการอื่นๆ
(ตัวแทน/นายหน้าฯ ชีวิต,วินาศภัย) ขอต่อฯ ครั้งที่ 4

หลักสูตรภูมิภาค เปิดแล้ว ขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนและนายหน้าประกันชีวิตและวินาศภัย ครั้งที่ 4 (จ.ขอนแก่น,จ.สุราษฎธานี,จ.เชียงใหม่,จ.นครสวรรค์)


ตารางการอบรมพร้อมใบสมัคร ประจำปี 2557

  ดาวน์โหลด ตารางการอบรม ต่อ4 มีนาคม ปี 57
 
ดาวน์โหลด ตารางการอบรม ต่อ4 พฤษภาคม ปี 57
 
ดาวน์โหลด ตารางการอบรม ต่อ4 กรกฏาคม ปี 57
 
ดาวน์โหลด ตารางการอบรม ต่อ4 กันยายน ปี 57
 
ดาวน์โหลด ตารางการอบรม ต่อ4 พฤศจิกายน ปี 57
 
ดาวน์โหลดใบสมัครเข้ารับการอบรมขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิตและวินาศภัย ครั้งที่ 4 ปี 2557
  ดาวน์โหลด Q & A  ถาม-ตอบ นายหน้าประกันชีวิตและประกันวินาศภัยครั้งที่ 4
 
ดาวน์โหลด ใบสมัครเข้ารับการอบรม ปี 2557 ภูมิภาค (จ.ขอนแก่น),(จ.นครสวรรค์),(จ.เชียงใหม่),(จ.สุราษฎธานี)

หลักสูตรหลักสูตรขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนและนายหน้าประกันชีวิตและวินาศภัย  ครั้งที่ 4 เป็นต้นไป

• หลักสูตรเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย ครั้งที่ 4 เป็นต้นไป มีอายุใบอนุญาต 5 ปี

• หลักสูตรเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต ครั้งที่ 4 เป็นต้นไป มีอายุใบอนุญาต 5 ปี

• หลักสูตรเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่ 4 เป็นต้นไป มีอายุใบอนุญาต 5 ปี

• หลักสูตรเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต ครั้งที่ 4 เป็นต้นไป มีอายุใบอนุญาต 5 ปี

การรับสมัคร 
 
1. สมัครด้วยตนเองที่สถาบันประกันภัยไทย (เฉพาะวันและเวลาทำการตั้งแต่วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00 – 17.00 น.)
2. สมัครทางโทรสาร (Fax) 02-671-7427 (พร้อมทั้งโทรยืนยันการสมัคร)
  ติดต่อ
คุณศรีพิกุล สุดสา  โทรศัพท์ 02-249-8584-9, 02-671-7440-1 ต่อ 507
3. สมัครทางอีเมล์

         


เอกสารการสมัคร


1. ใบสมัคร
2. สำเนาบัตรตัวแทนหรือนายหน้าประกันชีวิตและวินาศภัย (ถ่ายหน้า-หลัง)
3. สำเนาบัตรประชาชน
4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
5. ใบโอนเงิน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 ติดต่อคุณศรีพิกุล สุดสา
 
    โทรศัพท์ 02-249-8584-9, 02-671-7440-1 ต่อ 507

หมายเหตุ 

ในกรณีที่มีความประสงค์ที่จะจัดอบรมหลักสูตรข้างต้นภายในองค์กรของท่าน โปรดติดต่อเพื่อขอทราบรายละเอียดได้ที่

 ไฟล์ดาวน์โหลด
  1. ดาวน์โหลด ตารางการอบรม ต่อ4 มีนาคม ปี 57
  2. ดาวน์โหลด ตารางการอบรม ต่อ4 พฤศจิกายน ปี 57.doc
  3. ดาวน์โหลด ใบสมัครเข้ารับการอบรม ปี 2557 ภูมิภาค
  4. ดาวน์โหลด ใบสมัครเข้ารับการอบรมขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิตและวินาศภัย ครั้งที่ 4 ปี 2557
  5. ดาวน์โหลด ตารางการอบรม ต่อ4 พฤษภาคม ปี 57
  6. ดาวน์โหลด ตารางการอบรม ต่อ4 กรกฎาคม ปี 57
  7. ดาวน์โหลด ตารางการอบรม ต่อ4 กันยายน ปี 57
  8. ดาวน์โหลด Q & A ถาม-ตอบ นายหน้าประกันชีวิตและประกันวินาศภัยครั้งที่ 4