หลักสูตรที่เปิดอบรม
กิจกรรมวิชาการอื่นๆ
(ตัวแทน/นายหน้าฯ ชีวิต,วินาศภัย) ขอต่อฯ ครั้งที่ 4

หลักสูตรขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนและนายหน้าประกันชีวิตและวินาศภัย  ครั้งที่ 4


 ดาวน์โหลด Q & A  ถาม-ตอบ นายหน้าประกันชีวิตและประกันวินาศภัยครั้งที่ 4
• หลักสูตรเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย ครั้งที่ 4 เป็นต้นไป มีอายุใบอนุญาต 5 ปี

• หลักสูตรเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต ครั้งที่ 4 เป็นต้นไป มีอายุใบอนุญาต 5 ปี

• หลักสูตรเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่ 4 เป็นต้นไป มีอายุใบอนุญาต 5 ปี

• หลักสูตรเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต ครั้งที่ 4 เป็นต้นไป มีอายุใบอนุญาต 5 ปี

การรับสมัคร 
 
1. สมัครด้วยตนเองที่สถาบันประกันภัยไทย (เฉพาะวันและเวลาทำการตั้งแต่วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00 – 17.00 น.)
2. สมัครทางโทรสาร (Fax) 02-671-7443 (พร้อมทั้งโทรยืนยันการสมัคร)
  ติดต่อ
คุณจันทรา ธรรมโคตร (คุณป้อม)  โทรศัพท์ 02-249-8584-9, 02-671-7440-1 ต่อ 526
3. สมัครทางอีเมล์

         


เอกสารการสมัคร


1. ใบสมัคร
2. สำเนาบัตรตัวแทนหรือนายหน้าประกันชีวิตและวินาศภัย (ถ่ายหน้า-หลัง)
3. สำเนาบัตรประชาชน
4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
5. ใบโอนเงิน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 ติดต่อคุณคุณจันทรา ธรรมโคตร (คุณป้อม)

      โทรศัพท์ 02-249-8584-9, 02-671-7440-1 ต่อ 526

หมายเหตุ 

ในกรณีที่มีความประสงค์ที่จะจัดอบรมหลักสูตรข้างต้นภายในองค์กรของท่าน โปรดติดต่อเพื่อขอทราบรายละเอียดได้ที่

 ไฟล์ดาวน์โหลด
 1. ดาวน์โหลด ตารางการอบรม ต่อ4 มกราคม 58
 2. ดาวน์โหลด ตารางการอบรม ต่อ4 กุมภาพันธ์ 58
 3. ดาวน์โหลด ตารางการอบรม ต่อ4 มีนาคม 58
 4. ดาวน์โหลด ตารางการอบรม ต่อ4 เมษายน 58
 5. ดาวน์โหลด ตารางการอบรม ต่อ4 พฤษภาคม 58
 6. ดาวน์โหลด ตารางการอบรม ต่อ4 มิถุนายน 58
 7. ดาวน์โหลด ตารางการอบรม ต่อ4 กรกฎาคม 58
 8. ดาวน์โหลด ตารางการอบรม ต่อ4 ธันวาคม 58
 9. ดาวน์โหลด ตารางการอบรม ต่อ4 สิงหาคม 58
 10. ดาวน์โหลด ตารางการอบรม ต่อ4 ตุลาคม 58
 11. ดาวน์โหลด Q & A ถาม-ตอบ นายหน้าประกันชีวิตและประกันวินาศภัยครั้งที่ 4
 12. ดาวน์โหลด ตารางการอบรม ต่อ4 กันยายน 58
 13. ดาวน์โหลด ตารางการอบรม ต่อ4 พฤศจิกายน 58