หลักสูตรที่เปิดอบรม
กิจกรรมวิชาการอื่นๆ
(ตัวแทน/นายหน้าฯ ชีวิต,วินาศภัย) ขอต่อฯ ครั้งที่ 4 เป็นต้นไป

หลักสูตรเพื่อขอต่ออายุตัวแทน และนายหน้าประกันชีวิต และวินาศภัย ครั้งที่4 เป็นต้นไป

 การสมัครหลักสูตรเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนและนายหน้าประกันชีวิตและวินาศภัย ครั้งที่ 4 มีรายละเอียดดังนี้

1. หลักสูตรที่ระบุไว้ในตาราง สามารถใช้ร่วมกันได้ทั้งตัวแทนประกันชีวิต/นายหน้าประกันชีวิตและตัวแทนประกันวินาศภัย/นายหน้าประกันวินาศภัย หัวข้อการอบรม (LA4 - LB4),(NA4 – NB4) หรือ การต่ออายุ 5 ปี ครั้งที่ 2 และครั้งต่อไป

2. ระเบียบในการเข้ารับการอบรม ตั้งแต่ 8.00 – 18.00 น. (วันละ 9 ชม.) การลงทะเบียน ตั้งแต่ 7.30 – 8.00 น. (ห้ามสายเกิน 30 นาที)

3. ผู้สมัครที่เป็นตัวแทนประกันชีวิต/ตัวแทนประกันวินาศภัย สามารถเลือกเรียนวันที่กำหนดได้แต่จะต้องสะสมชั่วโมงการเข้าอบรมให้ครบ 30 (ชม.) ตามระเบียบของคปภ. (LA4 – NA4) 

4. ผู้สมัครที่เป็นนายหน้าประกันชีวิต/นายหน้าประกันวินาศภัย สามารถเลือกเรียนวันที่กำหนดได้แต่จะต้องสะสมชั่วโมงการเข้าอบรมให้ครบ 50 (ชม.) ตามระเบียบของคปภ. (LB4 – NB4) 

5. ผู้เข้าอบรมจะต้องต่ออายุก่อนบัตรหมด 2 เดือน หรือก่อนบัตรหมดอายุ สามารถต่ออายุได้ทั้ง 2 บัตร ถ้าเป็นการต่ออายุ ครั้งที่ 4 ( 5 ปี ) เป็นต้นไป

หมายเหตุ : ถ้าผู้สมัครถือบัตรทั้ง ตัวแทนประกันชีวิต/ตัวแทนประกันวินาศภัย หรือ นายหน้าประกันชีวิต/นายหน้าประกันวินาศภัย ท่านละ 2  บัตร และเป็นการต่อครั้งที่ 4 เช่นเดียวกันนั้น สามารถสะสมได้ทั้ง 2 บัตร ( หนังสือรับรองมีอายุ นับจากวันที่อบรม (เก็บได้ไม่เกิน 5 ปี) )


ตารางอบรมต่อ 4 ตลอดปี 2560..Click Download

มกราคม

กุมภาพันธ์..Click

มีนาคม..Click

เมษายน

พฤษภาคม..Click

มิถุนายน

กรกฎาคม..Click

สิงหาคม

กันยายน..Click

ตุลาคม

พฤศจิกายน ..Click

ธันวาคม

           
ไฟล์ดาวน์โหลด
  1. ดาวน์โหลด ตารางการอบรม ต่อ4 ก.ค. 60
  2. ดาวน์โหลด ตารางการอบรม ต่อ4 ก.ย. 60
  3. ดาวน์โหลด ตารางการอบรม ต่อ4 พ.ย. 60
  4. ดาวน์โหลด ตารางการอบรม ต่อ4 ตลอดปี 60
  5. ดาวน์โหลด ตารางการอบรม ต่อ4 พ.ค. 60
  6. ดาวน์โหลด ตารางการอบรม ต่อ4 ก.พ.60
  7. ดาวน์โหลด ตารางการอบรม ต่อ4 มี.ค. 60
  8. ดาวน์โหลด ใบสมัคร