หลักสูตรที่เปิดอบรม
กิจกรรมวิชาการอื่นๆ
(ตัวแทนประกันชีวิต) ขอรับ-ขอต่อฯ ครั้งที่ 1-3 LA

หลัก สูตรเพื่อขอรับ/ขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต

• หลักสูตรขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต (LA 0)
• หลักสูตรต่ออายุใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิตครั้งที่ 1 ใบอนุญาต 1 ปี (LA 1)
• หลักสูตรต่ออายุใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิตครั้งที่ 2 ใบอนุญาต 1 ปี (LA 2)
• หลักสูตรต่ออายุใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิตครั้งที่ 3 ใบอนุญาต 5 ปี ครั้งแรก (LA 3)ไฟล์ดาวน์โหลด
  1. ดาวน์โหลด ใบสมัครและตารางวันเปิดอบรม