หลักสูตรที่เปิดอบรม
กิจกรรมวิชาการอื่นๆ
กันยายน

 

อบรม การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก

(Business Interruption Insurance)

วิทยากร อาจารย์ เสงี่ยม แดงประเสริฐ

อบรมวันที่ 30-31 กันยายน 2561

อบรมที่ โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11

ค่าลงทะเบียน
บริษัทผู้ถือหุ้น 6,000 บาท 

ค่าลงทะเบียน
บุคคลธรรมดา 6,500 บาท


เอกสารประชาสัมพันธ์

 

อบรม การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก

(Business Interruption Insurance)

วิทยากร อาจารย์ เสงี่ยม แดงประเสริฐ

อบรมวันที่ 30-31 กันยายน 2561

อบรมที่ โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11

ค่าลงทะเบียน
บริษัทผู้ถือหุ้น 6,000 บาท 

ค่าลงทะเบียน
บุคคลธรรมดา 6,500 บาท


เอกสารประชาสัมพันธ์

 

อบรม การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก

(Business Interruption Insurance)

วิทยากร อาจารย์ เสงี่ยม แดงประเสริฐ

อบรมวันที่ 30-31 กันยายน 2561

อบรมที่ โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11

ค่าลงทะเบียน
บริษัทผู้ถือหุ้น 6,000 บาท 

ค่าลงทะเบียน
บุคคลธรรมดา 6,500 บาท


เอกสารประชาสัมพันธ์


 111111111111  

 

 111111111111
   

อบรม การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก

(Business Interruption Insurance)

วิทยากร อาจารย์ เสงี่ยม แดงประเสริฐ

อบรมวันที่ 30-31 กันยายน 2561

อบรมที่ โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11

ค่าลงทะเบียน
บริษัทผู้ถือหุ้น 6,000 บาท 

ค่าลงทะเบียน
บุคคลธรรมดา 6,500 บาท


เอกสารประชาสัมพันธ์

 

อบรม การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก

(Business Interruption Insurance)

วิทยากร อาจารย์ เสงี่ยม แดงประเสริฐ

อบรมวันที่ 30-31 กันยายน 2561

อบรมที่ โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11

ค่าลงทะเบียน
บริษัทผู้ถือหุ้น 6,000 บาท 

ค่าลงทะเบียน
บุคคลธรรมดา 6,500 บาท


เอกสารประชาสัมพันธ์