หลักสูตรที่เปิดอบรม
กิจกรรมวิชาการอื่นๆ
หลักสูตรพิเศษ(ประกันวินาศภัย) เดือนมกราคม 2561

 

(2 วัน)

อบรม การประกันภัยสุขภาพแบบครบวงจรพร้อมกรณีศึกษา
(Health Insurance)

วิทยากร อาจารย์ ภัชราวดี สุขุมะ 
 

จัดอบรมวันที่  24-25 มกราคม 2561 

สถานที่จัด  โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11 

ค่าลงทะเบียน บริษัทผู้ถือหุ้น 6,000 บาท

ค่าลงทะเบียน บุคคลธรรมดา 6,500 บาท

เอกสารประชาสัมพันธ์

 

 (1 วัน)

อบรม การพัฒนาภาวะผู้นำ 360 องศาในธุรกิจประกันภัย
( Leadership Development)

วิทยากร อาจารย์ ผศ.ธีระศักดิ์ กำบรรณารักษ์ 
 

จัดอบรมวันที่  30 มกราคม 2561 

สถานที่จัด  โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11 

ค่าลงทะเบียน บริษัทผู้ถือหุ้น 3,800 บาท

ค่าลงทะเบียน บุคคลธรรมดา 4,300 บาท

เอกสารประชาสัมพันธ์

 

 (2 วัน)

อบรม การอบรมเชิงปฏิบัติ การวิเคราะห์ความเสี่ยงประกันอัคคีภัยเชิงลึก
(Workshop on Advanced Fire Insurance Analysis)

วิทยากร อาจารย์ วีรพล ตันปิชาติ 
 

จัดอบรมวันที่  30-31 มกราคม 2561 

สถานที่จัด  โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11 

ค่าลงทะเบียน บริษัทผู้ถือหุ้น 6,000 บาท

ค่าลงทะเบียน บุคคลธรรมดา 6,500 บาท

เอกสารประชาสัมพันธ์

 

  

 

อบรมติวสอบนายหน้าประกันวินาศภัย 

วิทยากร คณาจารย์สถาบันประกันภัยไทย 


จัดอบรมวันที่  30 มกราคม 2561 

สถานที่จัด  อาคารมโนรม ชั้น10 ห้องภูพระบาท สถาบันประกันภัยไทย 

ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท (ไม่รวม VAT )

เอกสารประชาสัมพันธ์

ใบสมัครติวสอบนายหน้าประกันวินาศภัย 

 

 

 

 

 ใบสมัครอบรมหลักสูตรพิเศษ...สำหรับมืออาชีพ ทุกหลักสูตร


ไฟล์ดาวน์โหลด
  1. ดาวน์โหลด Health Insurance
  2. ดาวน์โหลด Leadership Development
  3. ดาวน์โหลด Workshop on Advanced Fire Insurance Analysis
  4. ดาวน์โหลด ใบสมัครหลักสูตรพิเศษ
  5. ดาวน์โหลด ใบสมัครติวสอบนายหน้า
  6. ดาวน์โหลด เอกสารประชาสัมพันธ์ติวสอบนายหน้า
  7. ดาวน์โหลด ตารางอบรมหลักสูตรพิเศษ