หลักสูตรที่เปิดอบรม
กิจกรรมวิชาการอื่นๆ
ทดลองสอบวัดความรู้ตัวแทนประกันชีวิต

จรรยาบรรณ ชุดที่ 1

จรรยาบรรณ ชุดที่ 2

 ความรู้ทั่วไป ชุดที่ 1    60 ข้อ

ความรู้ทั่วไป ชุดที่ 2    60 ข้อ

 

.