หลักสูตรที่เปิดอบรม
กิจกรรมวิชาการอื่นๆ
หลักสูตรพิเศษ(ประกันวินาศภัย) เดือนกรกฎาคม 2560

 

 

อบรมความรู้ที่จำเป็นสำหรับผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย 

วิทยากร ดร.เอกจิตตรา ใหญ่สว่าง 

จัดอบรมวันที่  19-20 กรกฎาคม 2560 

สถานที่จัด  โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11 

ค่าลงทะเบียน บริษัทผู้ถือหุ้น 6,000 บาท

ค่าลงทะเบียน บุคคลธรรมดา 6,500 บาท

เอกสารประชาสัมพันธ์

 

 
 

 

อบรม การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล 

วิทยากร อาจารย์ งามตา เขมะจิโต 

จัดอบรมวันที่  24-25 กรกฎาคม 2560 

สถานที่จัด  โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11 

ค่าลงทะเบียน บริษัทผู้ถือหุ้น 6,000 บาท

ค่าลงทะเบียน บุคคลธรรมดา 6,500 บาท

เอกสารประชาสัมพันธ์

 

 

 

 

 
อบรม ความรู้ด้านการประกันวินาศภัยเบื้องต้น 

วิทยากร อาจารย์ทัตเทพ สุจิตจร 

จัดอบรมวันที่  26-27 กรกฎาคม 2560 

สถานที่จัด  โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11 

ค่าลงทะเบียน บริษัทผู้ถือหุ้น 6,000 บาท

ค่าลงทะเบียน บุคคลธรรมดา 6,500 บาท

เอกสารประชาสัมพันธ์

 

 

 

 

อบรมติวสอบนายหน้าประกันวินาศภัย 

วิทยากร คณาจารย์สถาบันประกันภัยไทย 

จัดอบรมวันที่  27 กรกฎาคม 2560 

สถานที่จัด  อาคารมโนรม ชั้น10 ห้องภูพระบาท สถาบันประกันภัยไทย 

ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท (รวม VAT ล้ว)

เอกสารประชาสัมพันธ์
 

 

 

 
  

อบรม การประกันภัยทางทะเล และโลจิสติกส์ 

วิทยากร อาจารย์นพดล มีสุขเสมอ 

จัดอบรมวันที่  9-10 สิงหาคม 2560 

สถานที่จัด  โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11 

ค่าลงทะเบียน บริษัทผู้ถือหุ้น 6,000 บาท

ค่าลงทะเบียน บุคคลธรรมดา 6,500 บาท

เอกสารประชาสัมพันธ์

 
 

 

 ใบสมัครอบรมหลักสูตรพิเศษ...สำหรับมืออาชีพ ทุกหลักสูตร


ไฟล์ดาวน์โหลด
  1. ดาวน์โหลด Non-Life Insurance Products
  2. ดาวน์โหลด Personal Accident Insurance
  3. ดาวน์โหลด Principle of Insurance
  4. ดาวน์โหลด Marine Cargo & Logistics Insurance