หลักสูตรที่เปิดอบรม
กิจกรรมวิชาการอื่นๆ
การพิจารณารับประกันชีวิต และการจ่ายสินไหมทดแทน

หลักสูตรเดียว ที่มีคุณภาพ มีความรู้ ทันสถานการณ์

                     


หลักการและเหตุผล

                   เนื่องจากบทบาทและหน้าที่ของผู้พิจารณาในปัจจุบัน  มิได้มีจำกัดเพียงการพิจารณารับประกันภัยเท่านั้น แต่ยังมีหน้าที่ที่ต้องทำงานร่วมกับส่วนงานอื่น เช่น ฝ่ายคณิตศาสตร์และฝ่ายออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยมีส่วนร่วมในขั้นตอนการออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยการเลือกข้อคำถามในใบคำขอเอาประกันภัย และการกำหนดทุนประกันภัยในการตรวจสุขภาพให้เหมาะสมกับแบบประกันนั้นๆ หลังจากอนุมัติออกกรมธรรม์ผู้พิจารณายังต้องทำงานร่วมกับฝ่ายสินไหมเพื่อพิจารณาผลของการปกปิดข้อเท็จจริงที่เป็นมาก่อนการทำประกัน ดังนั้นผู้พิจารณาจึงจำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ประกันภัย รวมถึงรับทราบข้อมูลจากทางสินไหมเพื่อนำมาพัฒนาการทำงานให้มีความถูกต้องตามหลักวิชาการและเกิดความเป็นธรรมกับผู้เอาประกันภัย และลดปัญหาข้อโต้แย้ง หรือการเข้าใจไม่ตรงกันระหว่างบริษัทกับผู้เอาประกันภัยในเรื่องการเรียกร้องสินไหมค่ารักษาพยาบาล

 


ผู้ที่ควรเข้ารับการอบรม
จังหวัดที่เปิดอบรม
 
รูปแบบการจัดอบรม