หลักสูตรที่เปิดอบรม
กิจกรรมวิชาการอื่นๆ
(NLU-DL) สูตรวิชาชีพการประกันวินาศภัย(ภาคสมทบ)ในภูมิภาค เรียนทางไกล

หลักสูตรวิชาชีพการประกันวินาศภัย(ภาคสมทบ)ในภูมิภาค

 หลักสูตรวิชาชีพการประกันวินาศภัย(ภาคสมทบ)ในภูมิภาค

วิชาบังคับ 2 วิชา

• NLU501 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกันภัย และประเภทของการประกันภัย
• NLU502 การดำเนินธุรกิจประกันวินาศภัย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องระดับประกาศนียบัตร ( Diploma Of Insurance)

 วิชาบังคับ 4 วิชา ดังนี้
 

วิชาบังคับ  5 วิชา

• NLU601 การประกันภัยรถยนต์
• NLU602 การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล และสุขภาพ
• NLU603 การประกันอัคคีภัย และการเสี่ยงภัยทุกชนิด
• NLU604 การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมาย และการประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง

วิชาบังคับเพื่อจบหลักสูตร

• NLU888 จรรยาบรรณสำหรับนักประกันภัย

            หมายเหตุ 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หลักสูตรวิชาชีพประกันวินาศภัย (ภาคสมทบ) ในภูมิภาค
ติดต่อคุณวิชุดา อบโอ โทรศัพท์ 02-249-8584-9, 02-671-7440-1 ต่อ 525ไฟล์ดาวน์โหลด
  1. ดาวน์โหลด ตารางหลักสูตร NLU DL 2561
  2. ดาวน์โหลด ใบสมัครหลักสูตรNLU DL2561
  3. ดาวน์โหลด NLU-Distanceหลักสูตรวิชาชีพการประกันวินาศภัย-61
  4. ดาวน์โหลด คู่มือหลักสูตรวิชาชีพการประกันวินาศภัย NLU DL 2561
  5. ดาวน์โหลด NLU-Distanceหลักสูตรวิชาชีพการประกันวินาศภัย-61