หลักสูตรที่เปิดอบรม
กิจกรรมวิชาการอื่นๆ
ANZIIF THAI หลักสูตรการประกันวินาศภัย {เรียนภาษาไทย}
 

หลักสูตรประกันภัย AUSTRALIAN AND NEW ZEALAND INSURANCE AND FINANCE (ANZIIF) คืออะไร เป็นหลักสูตรการเรียนประกันวินาศภัยที่ได้มาตรฐานระดับโลก ซึ่งได้รับการรับรองจากรัฐบาลของประเทศออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ โดยมีการพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้สอดคล้องกับองค์ความรู้ทางวิชาชีพ ประกันวินาศภัย (Insurance Competency)  ที่บุคลากรในธุรกิจจำเป็นต้องมี เพื่อการให้บริการที่ถูกต้องในกระบวนการพิจารณารับประกันภัย กระบวนการจัดการทางการตลาด และ กระบวนการจัดการสินไหมทดแทน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อภาคธุรกิจ และผู้บริโภคอย่างแท้จริง

ทำไมสถาบันประกันภัยไทยจึงเลือกที่จะร่วมมือกับ ANZIIF
สถาบันฯ เล็งเห็นความจำเป็นในการพัฒนาความรู้ ความชำนาญ ของบุคลากรในธุรกิจประกันวินาศภัยในธุรกิจประกันภัยให้เท่าเทียมระดับภูมิภาคและระดับสากล และให้มีความพร้อมในการรองรับการแข่งขัน การขยายตัวของธุรกิจ รวมถึงการสร้างการยอมรับในด้านทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญให้อยู่ในระดับภูมิภาคและระดับสากล การทำความร่วมมือกับ ANZIIF จะเป็นประตูเบิกทางให้บุคลากรในธุรกิจประกันวินาศภัยมีความรู้ ความชำนาญในระดับมาตรฐานสากล

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับจากหลักสูตร THAI- ANZIIF
• มีคุณวุฒิซึ่งได้รับการยอมรับด้านวิชาชีพประกันภัยในระดับสากลได้แก่ระดับ Associate CIP และ Senior Associate CIP
• เพิ่มศักยภาพในการเติบโตและก้าวหน้าในอาชีพการงานด้านการประกันวินาศภัย
• มีโอกาสเข้าร่วมเป็นสมาชิกของ ANZIIF

 

จุดเด่นของหลักสูตร
• เป็นหลักสูตรที่ถูกออกแบบให้สอดคล้องกับความรู้ ความชำนาญที่บุคลากรจำเป็นจะต้องมีตามมาตรฐานสากลในธุรกิจประกันวินาศภัย
• เป็นหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับในระดับโลกทางด้านมาตรฐานวิชาชีพการประกันวินาศภัย
• เป็นหลักสูตรเดียวกับหลักสูตรที่สอนในประเทศออสเตรเลีย และทั่วโลก
• เป็นหลักสูตรที่เน้นพื้นฐานความรู้ทางประกันภัย ซึ่งนักศึกษาสามารถนำไปปฏิบัติในการทำงานโดยเน้นเนื้อหาที่กระชับ เข้าใจง่ายรวมถึงการใช้กรณีศึกษาต่างๆมาวิเคราะห์ในแต่ละบทเรียน
• เป็นหลักสูตรที่ผู้เรียนจะได้รับการติวทบทวนความรู้จากวิทยากรที่ได้รับการรับรองจากสถาบัน ANZIIF
• เป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีความมั่นใจในภาษาอังกฤษ แต่ต้องการศึกษาและเรียนรู้ความรู้ทางวิชาการการประกันภัยที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
• เป็นหลักสูตรที่มีเอกสารประกอบการเรียนและการสอนเป็นสองภาษา (อังกฤษ-ไทย)
• ผู้เรียนสามารถเลือกทำข้อสอบได้ทั้งภาษาอังกฤษ และภาษาไทย


วิชาที่เปิดสอน
• ระดับประกาศนียบัตรขั้นต้น (Certificate Level)  5 วิชา
• ระดับประกาศนียบัตรขั้นปลาย  (Diploma Level)  4 วิชา
อ่านเพิ่มเติม..ไฟล์ดาวน์โหลด
  1. ดาวน์โหลด ใบสมัคร ANZIIF THAI
  2. ดาวน์โหลด PR ANZIIF THAI