หลักสูตรที่เปิดอบรม
กิจกรรมวิชาการอื่นๆ
(RPL) วิชาชีพการประกันวินาศภัยแบบพิเศษ
 สถาบันประกันภัยไทย เปิดโอกาสให้บุคลากรของธุรกิจประกันภัย อาทิ ตัวแทน นายหน้า ผู้สำรวจ ผู้ประเมิน หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง ที่มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี และได้รับการรับรองจากกรรมการ ผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลนั้นๆ หรือจากผู้ทรงคุณวุฒิในสายงานประกันภัย สามารถเข้าศึกษาในหลักสูตร“วิชาชีพการประกันวินาศภัย” เพื่อขอรับ “ประกาศนียบัตร” (Diploma in Non-life Insurance)
   โดยจะได้รับการยกเว้นการเรียนวิชาบังคับได้ทั้ง 3 วิชา คือ
1. NL 601 : การบริหารความเสี่ยงกับการประกันภัย (Risk Management and Insurance)
2. NL 602 : กฎหมายและการดำเนินธุรกิจประกันภัย (Law and Non-Life Insurance Operations)
3. NL 603 : การจัดการด้านการรับประกันภัยและการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน (Underwriting and Claims Management)

นักศึกษาที่ได้รับการยกเว้นข้างต้นจะต้องลงทะเบียนเรียนวิชาเลือก จำนวน  2  วิชา จาก  5  วิชา ได้แก่

1. NL 604 การจัดการการประกันภัยส่วนบุคคล (Personal Lines Insurance Management)
2. NL 605 การจัดการการประกันภัยเชิงพาณิชย์ (Commercial Lines Insurance Management)
3. NL 606 การจัดการการประกันภัยการขนส่ง (Transportation Insurance Management)
4. NL 607 การจัดการการประกันภัยวิศวกรรม และการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมาย (Engineering and Legal Liability Insurance Management)
5. NL 608 การจัดการการประกันภัยต่อ (Reinsurance Management)

   
           นักศึกษาที่ขอยกเว้นการเรียนวิชาบังคับรวม 3 วิชา ดังกล่าวฯ จะต้องส่งใบสมัคร พร้อมการรับรองคุณวุฒิจากกรรมการผู้มีอำนาจของนิติบุคคลนั้น หรือจากผู้ทรงคุณวุฒิในสายงานประกันภัย ตามระเบียบของสถาบันฯ และเมื่อได้รับการพิจารณาจากสถาบันฯแล้ว จะต้องลงทะเบียนเข้ารับการอบรมเพื่อปรับความรู้พื้นฐานของสถาบันฯไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมง และต้องผ่านการทดสอบ จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียน วิชาเลือก ของหลักสูตรนี้ได้
 
 

ค่าลงทะเบียนเรียนปรับวิชาพื้นฐาน

รายละเอียด

บริษัทผู้ถือหุ้น

บุคคลทั่วไป

ค่าลงทะเบียนเรียนปรับวิชาพื้นฐานรวม 3 วิชา

6,000 บาท

6,500 บาท

 

(ราคายังไม่รวม VAT)

(ราคายังไม่รวม VAT)

ค่าลงทะเบียนเรียนปรับความรู้พื้นฐานได้รวมการลงทะเบียนสอบแล้ว และสามารถทำการสอบได้ 2 ครั้ง โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม *ค่าอบรมข้างต้นได้รวมเอกสารประกอบการเรียนแล้ว


ไฟล์ดาวน์โหลด
  1. ดาวน์โหลด ปฏิทินอบรมประจำปี2560
  2. ดาวน์โหลด ตารางวันอบรมปรับวิชาพื้นฐาน RPL
  3. ดาวน์โหลด ใบสมัครหลักสูตร NL- RPL
  4. ดาวน์โหลด ประชาสัมพันธ์หลักสูตร NL- RPL 60