หลักสูตรที่เปิดอบรม
กิจกรรมวิชาการอื่นๆ
(RPL) วิชาชีพการประกันวินาศภัยแบบพิเศษ
 สถาบันประกันภัยไทย เปิดโอกาสให้บุคลากรของธุรกิจประกันภัย อาทิ ตัวแทน นายหน้า ผู้สำรวจ ผู้ประเมิน หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง ที่มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี และได้รับการรับรองจากกรรมการ ผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลนั้นๆ หรือจากผู้ทรงคุณวุฒิในสายงานประกันภัย สามารถเข้าศึกษาในหลักสูตร“วิชาชีพการประกันวินาศภัย” เพื่อขอรับ “ประกาศนียบัตร” (Diploma in Non-life Insurance)

 

 นักศึกษาที่ขอยกเว้นการเรียนวิชาบังคับรวม 3 วิชา ดังกล่าวฯ จะต้องส่งใบสมัคร พร้อมการรับรองคุณวุฒิจากกรรมการผู้มีอำนาจของนิติบุคคลนั้น หรือจากผู้ทรงคุณวุฒิในสายงานประกันภัย ตามระเบียบของสถาบันฯ และเมื่อได้รับการพิจารณาจากสถาบันฯแล้ว จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียน วิชาเลือก ของหลักสูตรนี้ได้

ค่าลงทะเบียนเรียน(ราคาไม่รวมVAT)

รายละเอียด

บริษัทผู้ถือหุ้น

บุคคลทั่วไป

วิชาเลือก NL604-NL608 วิชาละ

9,200 บาท

11,200 บาท

วิชา NL909

2,000 บาท

2,000 บาท

ค่าเรียนทั้งหลักสูตร

20,400 บาท

24,400 บาท

ค่าลงทะเบียนเรียนปรับความรู้พื้นฐานได้รวมการลงทะเบียนสอบแล้ว และสามารถทำการสอบได้ 2 ครั้ง โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม *ค่าอบรมข้างต้นได้รวมเอกสารประกอบการเรียนแล้ว


ไฟล์ดาวน์โหลด
  1. ดาวน์โหลด หลักสูตรวิชาชีพการประกันวินาศภัย
  2. ดาวน์โหลด ปฏิทินตารางเรียน NL RPL 2561
  3. ดาวน์โหลด ใบสมัครหลักสูตรNL RPL2561
  4. ดาวน์โหลด คู่มือหลักสูตรวิชาชีพการประกันวินาศภัย NL RPL