หลักสูตรที่เปิดอบรม
กิจกรรมวิชาการอื่นๆ
(NLA) หลักสูตรวิชาชีพสินไหมทดแทนการประกันวินาศภัย


โครงสร้างของหลักสูตร

                เพื่อให้การเรียนการสอนในหลักสูตรนี้มีความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ในการทำงานของผู้เรียน    สถาบันประกันภัยไทย จึงได้ปรับโครงสร้างของหลักสูตรและกระบวนวิชาให้เป็นหลักสูตรการเรียนแบบเร่งรัด  ซึ่งทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้อย่างต่อเนื่อง  และเรียนจบหลักสูตรระดับวุฒิบัตร ภายในระยะเวลา ประมาณ 5 เดือน
โดยมีรายละเอียดวิชาที่เรียน ดังนี้


หลักสูตรวิชาชีพสินไหมการประกันวินาศภัย

ระดับวุฒิบัตร 6 วิชา

NLA 601 หลักการประกันภัยเบื้องต้น (Principle of Insurance)
NLA 602 กฎหมายและการดำเนินธุรกิจประกันวินาศภัย (Law and Non-life Insurance)
NLA 701 การบริหารและการจัดการด้านสินไหมทดแทนและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (Claim Handling & Claim  Management and Essential Law)
NLA 702 การจัดการสินไหมทดแทนด้านการประกันภัยส่วนบุคคล (Personal Lines Loss Adjusting)
NLA 703 การจัดการสินไหมทดแทนการประกันภัยเชิงพาณิชย์ (Property Loss Adjusting)
NLA 704 การจัดการสินไหมทดแทนการประภัยรถยนต์ (Motor Loss Adjusting)
NLA 777 จรรยาบรรณสำหรับผู้ดำเนินการจัดการสินไหมทดแทน (Insurance Ethics)ไฟล์ดาวน์โหลด
  1. ดาวน์โหลด คู่มือหลักสูตรNLA
  2. ดาวน์โหลด PR.ประชาสัมพันธ์NLA