หลักสูตรที่เปิดอบรม
กิจกรรมวิชาการอื่นๆ
(NLA) หลักสูตรวิชาชีพสินไหมทดแทนการประกันวินาศภัย


โครงสร้างของหลักสูตร

                เพื่อให้การเรียนการสอนในหลักสูตรนี้มีความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ในการทำงานของผู้เรียน    สถาบันประกันภัยไทย จึงได้ปรับโครงสร้างของหลักสูตรและกระบวนวิชาให้เป็นหลักสูตรการเรียนแบบเร่งรัด  ซึ่งทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้อย่างต่อเนื่อง  และเรียนจบหลักสูตรระดับวุฒิบัตร ภายในระยะเวลา ประมาณ 5 เดือน
โดยมีรายละเอียดวิชาที่เรียน ดังนี้


หลักสูตรวิชาชีพสินไหมการประกันวินาศภัย

ระดับวุฒิบัตร 6 วิชา

NLA 601 หลักการประกันภัยเบื้องต้น (Principle of Insurance)
NLA 602 กฎหมายและการดำเนินธุรกิจประกันวินาศภัย (Law and Non-life Insurance)
NLA 701 การบริหารและการจัดการด้านสินไหมทดแทนและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (Claim Handling & Claim  Management and Essential Law)
NLA 702 การจัดการสินไหมทดแทนด้านการประกันภัยส่วนบุคคล "พร้อมกรณีศึกษา" (Personal Lines Loss Adjusting)
NLA 703 การจัดการสินไหมทดแทนการประกันภัยเชิงพาณิชย์ "พร้อมกรณีศึกษา"(Property Loss Adjusting)
NLA 704 การจัดการสินไหมทดแทนการประภัยรถยนต์ "พร้อมกรณีศึกษา"(Motor Loss Adjusting)
NLA 777 จรรยาบรรณสำหรับผู้ดำเนินการจัดการสินไหมทดแทน (Insurance Ethics)ไฟล์ดาวน์โหลด
  1. ดาวน์โหลด PR.ประชาสัมพันธ์NLA
  2. ดาวน์โหลด คู่มือหลักสูตรNLA
  3. ดาวน์โหลด ตารางอบรมและขอบเขตเนื้อหาหลักสูตรNLA 2561
  4. ดาวน์โหลด ใบสมัครหลักสูตรNLA
  5. ดาวน์โหลด NLA602 กฎหมายและการดำเนินธุรกิจประกันวินาศภัย
  6. ดาวน์โหลด NLA701 การบริหารและการจัดการด้านสินไหมทดแทน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  7. ดาวน์โหลด NLA702 การจัดการสินไหมทดแทนด้านการประกันภัยส่วนบุคคล พร้อมกรณีศึกษา
  8. ดาวน์โหลด NLA703 การจัดการสินไหมทดแทนการประกันภัยเชิงพาณิชย์ พร้อมกรณีศึกษา
  9. ดาวน์โหลด NLA704 การจัดการสินไหมทดแทนการประกันภัยรถยนต์