หลักสูตรที่เปิดอบรม
กิจกรรมวิชาการอื่นๆ
หลักสูตรตัวแทนประกันชีวิต 14 ชั่วโมง
     รายละเอียดของหลักสูตรฯ ประจำปี 2557
    

       VDO> เชิญชมสาธิตวิธีการสอบคอมพิวเตอร์ Tabletsหลักสูตรตัวแทนฯ 14 ชั่วโมง

อัตราค่าสมัครอบรม 1,912.00 บาท (ระยะเวลาอบรม 2 วัน)


โดยท่านสามารถสมัครอบรมได้ที่
  http://www.tiinsexam.net/webreg (http://103.13.29.37/webreg/)

หรือคลิกที่รูป   (ในหน้าหลัก
www.tiins.com)วิชาที่อบรม 

      1. ประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์และพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกันชีวิต ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551)
      2. ภาพรวมของธุรกิจประกันชีวิตและสรุปสาระสำคัญของการประกันชีวิต
      3. แนวทางปฏิบัติในการขาย การรู้จักลูกค้าและการให้คำแนะนำด้านการประกันชีวิต
      4. จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา

 
รูปแบบการอบรม
 
      1. เวลาการอบรม 2 วัน
      2. สอบวัดความรู้หลังจากจบการอบรมวันที่สอง รวมทุกวิชาจำนวน 50 ข้อในครั้งเดียวกัน ได้แก่
          2.1 วิชาจรรยาบรรณและศีลธรรมของตัวแทนประกันชีวิต          10 ข้อ
          2.2 วิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประกันชีวิต                             20 ข้อ
          2.3 วิชาประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยประกันภัย      10 ข้อ
          2.4 วิชาพระราชบัญญัติประกันชีวิต                                          10 ข้อ


คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

         ตามเกณฑ์ของคปภ.

เอกสารการสมัคร   ( เอกสารประกอบการสมัคร)
 
      1. ใบสมัครเข้ารับการอบรม 
      2. รูปถ่ายขนาด 2.5 x 3 ซ.ม.  จำนวน 1 รูป (รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)  
      3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
          3.1.  สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
      
   * กรณีที่ผู้สมัครฯ กรอกข้อมูลไม่ชัดเจนและ/หรือไม่ครบถ้วน สถาบันฯ ถือว่าการสมัครยังไม่สมบูรณ์  
    
การรับสมัคร  *กรุณาสอบถามเพื่อสำรองที่นั่งก่อนทุกครั้ง*
 
      1. สมัครทางเว็บไซต์ http://www.tiinsexam.net/webreg/ เท่านั้น ***
            
 
หมายเหตุ : การสมัครในข้อที่ 2 และ 3 ผู้สมัครต้องติดต่อสถาบันฯ เพื่อยืนยันการรับสมัครทุกครั้ง
                 โดยติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์ของสถาบันฯ ด้านล่าง 


วิธีการชำระเงิน 
 
      1. หลังจากสมัครอบรมจากทางเว็บไซต์ http://www.tiinsexam.net/webreg/ เรียบร้อย ระบบจะมี
          ใบจ่ายเงิน
(Pay-in)  และให้พิมพ์ใบจ่ายเงิน (Pay-in) ไปนำจ่ายกับธนาคารภายในวันที่ ที่กำหนดไว้เท่านั้น

          
  *  กรุณา Fax เอกสารการสมัคร พร้อมสำเนาใบโอนเงิน มาที่เบอร์โทร. 02-671-7427* / 02-671-7421

เกณฑ์ในการประเมินผล (ตามเกณฑ์ คปภ.)
 
      1. เวลาในการอบรมครบตามเกณฑ์ที่กำหนด (ขาดอบรมได้ไม่เกิน 30 นาที)
      2. ผู้เข้าอบรมและสอบต้องเข้าสอบครบทั้ง 3 วิชา
      3. ผู้เข้าอบรมและทำข้อสอบวิชา จรรยาบรรณ ให้ผ่านอย่างน้อย 70% ขึ้นไป คือ 7 จาก 10 ข้อ
      4. ผู้เข้าอบรมและทำข้อสอบวิชา
          4.1 วิชา ความรู้ทั่วไปฯ
          4.2 วิชา กฏหมายและ พ.ร.บ.
          ทั้ง 2 วิชา ในข้อ 4.1 และ 4.2  รวมกัน 60% ขึ้นไป คือ 24 จาก 40 ข้อ
 
**  หมายเหตุ : ถ้าไม่ผ่านวิชา จรรยาบรรณ ถือว่าสอบไม่ผ่านเกณฑ์
                      ถ้าสอบผ่านวิชาจรรยาบรรณ แต่ อีก 2 วิชาไม่ผ่านเกณฑ์กำหนด คือ ถือว่าสอบไม่ผ่านเกณฑ์

สิ่งที่ผู้เข้ารับการอบรมต้องนำมาด้วยในวันอบรม 

      1. ใบสมัครตัวจริงพร้อมเอกสารการอบรม
      2. บัตรประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ และมีรูปติดที่บัตร
      3. อุปกรณ์เครื่องเขียนทั่วไป เช่น ปากกา เครื่องคิดเลข  


การประกาศผล
 
      สถาบันประกันภัยไทยจะประกาศผลภายใน 4 วันทำการหลังจากเสร็จสิ้นการอบรม ที่ 
      http://www.tiins.com  หรือสอบถามที่ต้นสังกัดที่สมัครเข้ารับการอบรม


บทกำหนดโทษ
 
      ผู้เข้ารับอบรมคนใดทำการทุจริตในการอบรมและ/หรือการสอบ หรือยินยอมให้บุคคลอื่นเข้ารับการอบรม
      และ/หรือทำการสอบแทน ทั้งผู้กระทำการทุจริตและผู้ยินยอม ต้องถูกตัดสิทธิ์การเข้ารับการอบรม
      และการสอบวัดความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต มีกำหนดระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันที่ได้
      กระทำผิด

 **
สถาบันประกันภัยไทย จัดอบรม ทุกวันเสาร์-อาทิตย์สิ้นเดือน ที่ อาคารมโนรม ชั้น10 กรุงเทพมหานคร **

 

 


ไฟล์ดาวน์โหลด
  1. ดาวน์โหลด กำหนดตารางการจัดอบรม+สอบ (2 วัน)
  2. ดาวน์โหลด กำหนดการอบรม ปี 57
  3. ดาวน์โหลด เนื้อหารายละเอียดหลักสูตร
  4. ดาวน์โหลด แผนที่สถาบันประกันภัยไทย