หลักสูตรที่เปิดอบรม
กิจกรรมวิชาการอื่นๆ
หลักสูตรตัวแทนประกันชีวิต 14 ชั่วโมง

 <<<สมัครสอบคลิกที่นี่   http://www.tiinsexam.net/webreg (http://103.13.29.37/webreg/)เอกสารระเบียบการสอบ 

วิชาที่อบรม 

      1. ประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์และพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกันชีวิต ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551)
      2. ภาพรวมของธุรกิจประกันชีวิตและสรุปสาระสำคัญของการประกันชีวิต
      3. แนวทางปฏิบัติในการขาย การรู้จักลูกค้าและการให้คำแนะนำด้านการประกันชีวิต
      4. จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา

 
รูปแบบการอบรม
 
      1. เวลา การอบรม 2 วัน
      2. สอบวัดความรู้หลังจากจบการอบรมวันที่สอง รวมทุกวิชาจำนวน 50 ข้อในครั้งเดียวกัน ได้แก่
          2.1 วิชาจรรยาบรรณและศีลธรรมของตัวแทนประกันชีวิต          10 ข้อ
          2.2 วิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประกัน ชีวิต                             20 ข้อ
          2.3 วิชาประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยประกันภัย      10 ข้อ
          2.4 วิชาพระราชบัญญัติประกัน ชีวิต                                           10 ข้อ


คุณสมบัติของผู้เข้ารับ การอบรม

มาตรา ๖๙ ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

      1. บรรลุนิติภาวะ
      2.
มีภูมิลำเนาในประเทศไทย

      3.
ไม่เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
      4.
ไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำโดยทุจริต เว้น แต่ได้พ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีก่อนวันขอรับใบอนุญาต

      5.
ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
      6. ไม่เป็นนายหน้าประกันชีวิต

      7.
ไม่เคยถูกเพิกถอนใบนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิตหรือใบ อนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิตในระยะเวลาห้าปีก่อนวันขอรับใบอนุญาต
 
      8.ได้รับการศึกษาวิชาประกันชีวิตจากสถาบันการศึกษาที่นายทะเบียนประกาศกำหนดหรือสอบความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิตได้ตามหลัก สูตรและวิธีการที่นายทะเบียนประกาศกำหนด

    
เกณฑ์ในการประเมินผล (ตามเกณฑ์ คปภ.)
 
      1. เวลาในการอบรมครบตามเกณฑ์ที่กำหนด (ขาดอบรม ได้ไม่เกิน 30 นาที)
      2. ผู้เข้าอบรมและสอบต้องเข้าสอบครบทั้ง 3 วิชา
      3. ผู้เข้าอบรมและทำข้อสอบวิชา จรรยาบรรณ ให้ผ่านอย่างน้อย 70% ขึ้นไป คือ 7 จาก 10 ข้อ
      4. ผู้เข้าอบรมและทำข้อสอบวิชา
          4.1 วิชา ความรู้ทั่วไปฯ
          4.2 วิชา กฏหมายและ พ.ร.บ.
          ทั้ง 2 วิชา ในข้อ 4.1 และ 4.2  รวมกัน 60% ขึ้นไป คือ 24 จาก 40 ข้อ
 
**  หมายเหตุ : ถ้าไม่ผ่านวิชา จรรยาบรรณ ถือว่าสอบไม่ผ่านเกณฑ์
                       ถ้าสอบผ่านวิชาจรรยาบรรณ แต่ อีก 2 วิชาไม่ผ่านเกณฑ์กำหนด คือ ถือว่าสอบไม่ผ่านเกณฑ์

สิ่งที่ผู้เข้ารับ การอบรมต้องนำมาด้วยในวันอบรม 

      1. บัตรประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ และมีรูปติดที่ บัตร
      2. อุปกรณ์เครื่องเขียนทั่วไป เช่น ปากกา เครื่องคิดเลข  


การประกาศผล
 
      สถาบันประกันภัยไทยจะ ประกาศผลภายใน 4 วันทำการหลังจากเสร็จสิ้นการอบรม ที่ 
      http://www.tiins.com  หรือสอบถามที่ต้นสังกัดที่สมัครเข้ารับ การอบรม


บทกำหนดโทษ
 
      ผู้เข้ารับอบรมคนใดทำการทุจริตในการอบรมและ/หรือการสอบ หรือยินยอมให้บุคคลอื่นเข้ารับ การอบรม
      และ/หรือทำการสอบแทน ทั้ง ผู้กระทำการทุจริตและผู้ยินยอม ต้องถูกตัดสิทธิ์การเข้ารับการอบรม
      และการสอบวัดความรู้เพื่อขอ รับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต มีกำหนดระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันที่ได้
      กระทำ ผิด **
สถาบันประกันภัยไทย จัดอบรม ทุกวันเสาร์-อาทิตย์สิ้นเดือน ที่ อาคารมโนรม ชั้น10 กรุงเทพมหานคร **