ลำดับที่
รายชื่อ
ตำแหน่ง
1 ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
2 คุณสุจินต์ หวั่งหลี ประธานกรรมการ
3 คุณอภิรักษ์ ไทพัฒนกุล รองประธานกรรมการ
4 ว่าที่ร้อยตรีสุทธิ รจิตรังสรรค์ กรรมการ
5 - -
6 คุณนพดล สันติภากรณ์ กรรมการ
7 คุณจีรพันธ์ อัศวะธนกุล กรรมการ
8 คุณสาระ ล่ำซำ กรรมการ
9 คุณอานนท์ วังวสุ กรรมการ
10 คุณนุสรา บัญญัติปิยพจน์ กรรมการ
11 คุณจลีพร โกลากุล กรรมการ
12 คุณอธิวัฒน์ ศุภสวัสดิ์วัชร  กรรมการ
13 คุณทัตเทพ สุจิตจร กรรมการและผู้อำนวยการ
Update: June 11 ,2013