หลักสูตรวิชาชีพการประกันวินาศภัย (ภาคสมทบ) ในภูมิภาค

Non-Life Insurance Upcountry Distance learning (NLU DL)

วิชาบังคับ 2 วิชา

  • NLU501 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกันภัย
  • NLU502 การดำเนินธุรกิจประกันวินาศภัย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ระดับประกาศนียบัตร ( Diploma Of Insurance)

โดยผู้เรียนที่ สอบผ่านการอบรมระดับเบื้องต้น มาแล้ว 2 วิชา เรียนเพิ่มอีก 3 วิชา ดังนี้

  • NLU601 การประกันภัยรถยนต์
  • NLU602 การประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัย
  • NLU604 การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล และสุขภาพ

วิชาบังคับเพื่อจบหลักสูตร

  • NLU888 จรรยาบรรณสำหรับนักประกันภัย

ดาวน์โหลด


การติดต่อและสอบถามข้อมูล

ฝ่ายประกันวินาศภัย : คุณสุทิน เกษมสุข

โทรศัพท์ 02-671-7440-1, 02-249-8584-9 ต่อ 526

โทรสาร 02-671-7437,02-671-7443

E-mail : sutin@tiins.com